Конкурс туралы хабарландыру » КГУ «Общеобразовательная школа №96» Управления образования г.Алматы
Телефон завующего:
+7(727) 374-03-92
Телефон методиста:
+7(727) 374-03-89
Версия
для слабовидящих
03
июнь
2014

Конкурс туралы хабарландыру

Орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды  тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша кґрсетілетін ќызметтерді берушілерді таѕдау ќаєидаларына

2-ќосымша  

Нысан

Конкурс туралы хабарландыру

 

Алматы ќаласы  Білім басќармасыныѕ «№ 96 Жалпы білім беретін мектеп »коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі

Почталыќ мекенжайы: 050005 , Ќазаќстан , Алматы ќаласы  , Алмалы ауданы

http://96.alschool.kz

 (конкурсты ўйымдастырушыныѕ атауы, почталыќ жјне электрондыќ  мекенжайлары )

орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша конкурс ґткізу туралы хабарлайды.

Ќызмет:

Заѕды мекенжайы: Алматы ќаласы Тілендиев кґшесі , 35

Наќты мекенжайы: Алматы ќаласы Тілендиев кґшесі , 35

Жалпы бала  саны 1125, оныѕ ішінде тегін тамаќпен камтамасыз ететін бала саны  426

Тегін тамаќтандыруды ўйымдастыруєа бюджет ќаражаты есебінен бґлінетін сома 8722000 _теѕгені ќўрайды ЌЌС сыз ______________________________________________________________________
    (ќызмет кґрсету орны жјне оныѕ кґлемі, кґрсетілетін ќызметті алушылар

санаттарыныѕ толыќ тізбесі жјне оныѕ саны, ќызмет кґрсетуге бґлінген сома кґрсетіледі)

кґрсетілуі тиіс.

Ќызметті кґрсету мерзімі 2014 жылдыѕ _1 кыркїйектен 31 желтоќсанєа дейін 

Конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келетін барлыќ јлеуетті ґнім берушілер конкурсќа жіберіледі.

Конкурстыќ ќўжаттама кґшірмелерініѕ топтамасын 2014 жылєы "23 "_маусымєа  дейінгі мерзімді ќоса алєанда мына мекенжай бойынша:_Алматы ќаласы Тілендиев кґшесі , 35, ќабылдау бґлмесіндесаєат_9-00-ден_16-00 -ге дейін жјне/ немесе http://96.alschooll.kz интернет-ресурсынан алуєа болады. 

Конвертке салынєан конкурсќа ќатысуєа конкурстыќ ґтінімдерді јлеуетті ґнім берушілер__ Алматы ќаласы  Білім басќармасыныѕ «№96 Жалпы білім беретін мектеп  »коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі

(конкурсты ўйымдастырушыныѕ атауын кґрсету керек)

Мынамекенжай бойынша_Алматы ќаласы Тілендиев кґшесі , 35 . ќабылдау бґлмесінде . 

 (толыќ мекенжайы, бґлменіѕ № кґрсету керек) 

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер берудіѕ соѕєы мерзімі_2014 жыл 23 маусым саєат 15-00 дейін

 

 

 

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер бар конверттер 23 маусым кїні 2014 жыл саєат 15.00-де мына мекен-жай бойынша 050005,Ќазаќстан,Алматы ќаласы,Алмалы ауданы,Тілендиев кґшесі, 35 їй,директордыѕ ќабылдау бґлмесінде ашылады.

Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон арќылы алуєа болады:жўмыс телефондары: 8 (727) 240-59-89.